Rusununguko

A Shona Short story

Mudzimai afa.

Moyo wako ngauchifara. Wainetseka kuti uchagura sei muchato, heyi mhinduro kumunamato wako.

Dzimwe nguva zvatinoshuvira pazvinouya igangaidzo mukwenyi wemhezi yavavira mudumbu.

Parufu chinotambudza afirwa hakusi kurasikirwa chete, asi kuwana. Rufu harwutore bedzi; asi panzvimbo peatorwa rwunokusiira ndangariro dzinorwadza. Rufu rwunosiya mibvunzo inonetsa kupindura. Rufu rwunokupa zvausina kukumbira.

Ndaidisa chose kuparadzana nemudzimai wangu, asi kwete nenzira iyi yetsaona ndichienda kunomusiya kumusha kwavo.  Ndakanga ndava nenguva ndichimutsvakira mhosva. Paakazopedza kubvunza panhare kuti ndiani, ndakanga ndotorongedza hembe dzake mumota. Murume akanga afona panhare yomudzimai pakati pohusiku, ndakanga ndatoti  ndiye rusununguko rwangu.

Mufunge ndiri mumwe wevaya aifunga kuti ndakakurumidza kuroora ndisati ndanyatsoona nyika. Ndaiva ndichangopedza chikoro pandakamupa pamuviri. Pandakazoti ndoshanda ndakatanga kuona chaivo vandaiti velevel rangu.

Nehasha dzenhema handina kunge ndaona dhongi raiva mumugwagwa. Ndakabuda mutsaona iyi ndisina kana nyora imwe chete zvayo. Ronda guru rakava pamoyo. Pfungwa ikava besanwa. Hasha dzinopera. Hama dzomudzimai dzaiziva kuti ndakange ndisisade mwana wavo. Ndakanga ndatofonera vose kuti ndaiiuya kuzosiya “pfambi yavo”.

Rufu rwunomutsa dzimwe nguva.

Ndigere pano, ndakatarisa bhokisi remudzimai wangu. Unoviga sei munhu asina chaakakutadzira? Hama dzake hadzipo pano, sekuru vake bedzi ndivo vataura neni hanzi:

wedu tinomuda arimupenyu.

4 thoughts on “Rusununguko

    1. Thank you so much for taking your time to read. I am so happy that you liked the story. Part 2 ? Let’s just say I cannot promise, I love leaving things to your imagination.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s